V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.
3.4.2020

Je tu pátek a poslední úkoly pro tento týden: 

ČJ - podstatná jména
      - učebnice str. 90 - přečíst si žlutý rámeček: "Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to."
      - sešit ČJ - učebnice str. 90/1 - děti se dívají na obrázek a napíší 10 podstatných jmen (věcí, které vidí na obrázku) - před každým slovem bude napsáno ten, ta nebo to. Potom slova očíslují podle abecedy.
      - pracovní sešit str. 22/1,2
      - Cvičení na počítači - třídění podstatných jmen (osoby) - jen první list 
      - čítanka str. 111 - na papír děti napíší prvních 6 řádků básničky a dále:
  • žlutou pastelkou podtrhnou podstatná jména, která označují názvy osob
  • červenou pastelkou zakroužkují název jarní květiny - tu zkusí nakreslit a popsat její části (včetně kořenů)
  • děti zkusí zjistit a napsat její správný název (v básničce je lidové pojmenování) - využijeme mezipředmětových vztahů a děti pracují s učebnicí prvouky na straně 48, kde hledají potřebné informace, název i obrázek :-)
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
    - učebnice str. 32/2, 3,4,5,7 a strana 33/5

PRV - jarní květiny a stavba jejich těla
        - učebnice str. 48 a pracovní sešit str. 51/1,2,32.4.2020

ČJ - úvod do slovních druhů, opakování psaní I x Y
      - děti vyjmenují slovní druhy a zkusí si je napsat na papír pod sebe - komu se to podaří bez chyby?
      - pracovní sešit str. 21/3,4,5
      - sešit ČJ - učebnice str. 109/poslední cvičení na stránce s označením d) - přepsat do sešitu a podtrhnout pastelkou 4-slabičná slova

sčítání a odčítání do 100
    - učebnice str. 31 je kompletní (kromě cvičení 1) - u cvičení 4 si děti vezmou různé pastelky a vždy jednou barvou zakroužkují 2 čísla tak, aby jim po jejich součtu vyšla celá desítka a tím si počítání usnadní - potom na řádek přepíší stejnou barvou označená čísla do závorky a sečtou s další barevnou dvojicí v příkladu
    - učebnice str. 34 - sudoku (pouze pro zájemce)1.4.2020

Dnes nemáte žádné úkoly :-)
Apríl! Kdepak, tady jsou...

ČJ - úvod do slovních druhů
      - děti si opět otevřou učebnici na straně 90 - podívají se na krátkou chvíli na dělení slovních druhů,učebnici zavřou a zkusí je vyjmenovat zpaměti - komu se to podaří?
      - pracovní sešit str. 21/1,2
      - "Opakování, matka moudrosti" - online cvičení na procvičení psaní ů,u,ú: Délka samohlásky U
      - písanka - strana 18

AJ - zopakovat slovní zásobu 6.lekce (nábytek a místnosti v domě)
      - předložky: in x on x under
      - pracovní sešit str. 58 je kompletní ( u prvního cvičení děti napíší k obrázkům slovíčka, u druhého spojují  a u třetího podle obrázků vybarví dvě políčka stejnou barvu tak, aby vznikly pravdivé věty)

PRV - jaro v lese a u vody
        - učebnice str. 46 a 47 - děti se podívají na veliký obrázek, zkusí některé rostliny a živočichy pojmenovat
        - přečíst si text ve žlutých rámečcích ve spodní části stran
        - pracovní sešit str. 49 a 50 jsou kompletní - násobilka nás v matematice teprve čeká, ale přesto věřím, že se dětem obrázky podaří nalepit  na správné místo
        - při odpovídání na otázky v pracovním sešitě, děti pracují s učebnicí, kde hledají informace31.3.2020

ČJ - úvod do slovních druhů
      - učebnice strana 90 - přečíst si několikrát nahlas slovní druhy a zkusit je říct zpaměti ve správném pořadí
      - pracovní sešit str. 20 je kompletní
      - čítanka str. 109 - na papír A4 - přepis básně "Děti a včely" - červenou pastelkou pravítkem podtrhnout trojslabičná slova a zelenou pastelkou jednoslabičná slova. U nadpisu básničky děti rozdělí slova na slabiky a určí samohlásky (označí kroužkem) a souhlásky (křížek).
Na tento papír děti nakreslí včelku, napíší její význam pro člověka i přírodu a zjistí počet očí.
      - a za odměnu po práci krátká pohádka: Jak štěňátko dostalo chuť na med
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, porovnávání čísel
    - učebnice str. 30 je kompletní (kromě cv. 2) - u cvičení 3 děti doplní pyramidu a z jejích 3 čísel tvoří všechny možnosti - 2 příklady na sčítání a 2 na odčítání ... věřím, že to hravě zvládnou, tuto aktivitu znají ze školy
    - a když jsme dnes v českém jazyce měli téma včelek, tak si s nimi i v matematice na počítači započítáme: Počítání se včelkami30.3.2020

Přeji všem hezké pondělí a zpětně mnohokrát děkuji mimo jiné za všechny slovní úlohy do matematiky, které jste mi od dětí poslali - jedna hezčí než druhá. Děti moc chválím a posílám velikou jedničku :-) 
Vím, že je to dětem už doma dlouhé a motivace k učení je občas náročná, a proto touto cestou chválím i Vás, rodiče. Za každodenní učení a plnění úkolů s dětmi, jejich povzbuzování, vysvětlování - děkuji! Tak jdeme opět na to...

ČJ - úvod do slovních druhů
      - učebnice str. 90 - žlutý rámeček a naučit se pouze názvy slovních druhů, jejich pořadí za sebou 
      - pracovní sešit str. 19 je kompletní
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, porovnávání čísel
    - učebnice str. 29 - dodělat zbylá cvičení a strana 33/1,2

AJ - učebnice str. 45 - přečíst text
      - pracovní sešit str. 56/1 - doplnit slova z nabídky a 56/2 - nakreslit velmi jednoduše pokojíček a podle cvičení 1 dopsat text


27.3.2020

A je tu pátek :-) Pro děti, které rády kreslí a mají už doma dlouhou chvíli je tu výtvarná soutěž  s možností zajímavých výher. Pro více informací se můžete podívat na následující odkaz "soutěž"

ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě a dě, tě, ně - opakování
      - učebnice str. 88/3 - pouze ústně
      - sešit ČJ - z učebnice str. 88/cv. 5 - do slov doplnit chybějící skupinu hlásek, ke slovu v levém sloupci najít vhodného kamaráda z pravého sloupce a ze vzniklé dvojice vymyslet a napsat větu - libovolnou pastelkou v ní původní slovní spojení podtrhnout
      - pracovní sešit str. 18/ 3,4
      - Online cvičení - závěrečné opakování na počítači - kdo nasbírá plný počet bodů?
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
    - záměrně opět přeskočíme stranu v učebnici - až se "čas" budou děti učit v prvouce,  tak se zpětně k těmto stránkám vrátíme, ať máme učivo hezky tématicky provázané 
    - učebnice str. 28/1,7 a strana 29/1,10
    - "Vymysli slovní úlohu" - do sešitu M děti napíší a pastelkou podtrhnou následující příklad: 37 - 8 + 5  a zkusí pro něj vymyslet a napsat slovní úlohu (pouze zadání, dále už úlohu neřeší), můžou k nakreslit i malý obrázek
Pokud to bude možné, rodiče mi mohou tuto slovní úlohu mobilem vyfotit a poslat na e-mail nebo WhatsApp - příští týden jednu z úloh vyberu a zadám dětem k vyřešení :-)

PRV - příroda a její ochrana
        - učebnice str. 43 a pracovní sešit strana 44 ( u cvičení 3a není potřeba žádný zápis - stačí pouze výpočet a odpověď)
        - "plakát" - na papír formátu A4 mají děti za úkol vytvořit jednoduchý plakát správného chování v lese - píší pouze stručně (v odrážkách či bodech, psacím či tiskacím písmem, pastelkami, perem, i fixami...) kreslí obrázky, nazdobí - děti už s podobnou činností mají zkušenosti ze skupinové práce :-)
Plakáty potom zalaminuji a poslouží k dalším účelům...
        - závěrečný kvíz  si děti zkusí na počítači


26.3.2020

Přeji všem dětem i rodičům dobré ráno... tady jsou nové úkoly pro dnešní den. Už se těším na obrázky :-)

ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě a dě, tě, ně - opakování
      - sešit ČJ - z učebnice str. 89/8 - z textu vypsat na řádek všechna slova, která obsahují "ě", pastelkou je ve slově zakroužkovat a  slova očíslovat podle abecedy
      - a protože s písničkou je veseleji tady je odkaz: Medvědi nevědí - je text v učebnici shodný?
      - na papír formátu A4 děti nakreslí medvídka, pod obrázkem pravítkem narýsují 4 linky a napíší o něm 4 jednoduché věty (nezapomenou si zkontrolovat, že začínají velkým písmenkem a končí tečkou) 
      - pracovní sešit strana 18/ cv. 2
      - písanka str. 17

M - sčítání a odčítání do 100
    - učebnice str. 26/ 1,4,5,6 - cvičení 2 a 3 děti záměrně přeskočí - vrátí se k němu později, jakmile se budou v prvouce učit o měsících
    - učebnice str. 33/425.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      - učebnice str. 86/7 - pouze ústně
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice  str. 86/8 - ze slabik složit co nejvíce slov, napsat na řádek za sebe - jedno ze slov si děti vyberou a zakroužkují libovolnou pastelkou. Se zakroužkovaným slovem děti vymyslí a napíší čtyři věty (1 oznamovací, tázací, přací a rozkazovací) a zvolené slovo v každé větě barevně podtrhnou.
      - pracovní sešit str. 17/3 

AJ - procvičování předložek in, on, under a slovní zásoby (nábytek)
      - pracovní sešit str. 54/1 - děti nakreslí obrázky z rámečku na nějakou pozici do obrázku pod rámečkem (př. hrušku do skříně nebo křečka na židli...)
      - pracovní sešit str. 54/2 - ke každému obrázku děti napíší větu o jeho pozici podle cvičení 1 - př. The pear is in the cupboard. The hamster is on the chair... (šedý ovál s nápisy  Me a My friend není podstatný - můžeme šktrnout, linky za obrázky spojíme a dětem vznikne delší řádek)
 
PRV - vrátíme se k přeskočeným stránkám z minulého týdne:
         - výroba skla - učebnice str. 41 a pracovní sešit str. 42/1 - děti hledají informace v učebnici
         - třídění odpadu - naše velmi oblíbené a stále probírané aktuální ekologické téma
         - učebnice str. 42, pracovní sešit str. 43 a 45 je kompletní24.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      - sešit ČJ - z učebnice str. 85/cv. 3 - přepsat libovolné 4 věty 
      - pracovní sešit str. 16/4 a strana 17/1
      - "opakování, matka moudrosti" - děti si procvičí psaní I x Y: Měkké a tvrdé slabiky 
      - čítanka str. 104 - přečíst a na papír (stačí formát A5) napsat pod sebe následující slova:
V Kadani
krovky
sluníčko
zdání
poletí
Nimra
popleto
- tato slova děti najdou v textu a hledají k nim rým, který napíší za pomlčku vedle
- potom na papír nakreslí berušku - a napíší: správný název tohoto živočicha, kolik má končetin a čím se živí
- a ať je vám doma veseleji, můžete si písničku i zazpívat na tomto odkazu: Sluníčko
- odčítání a sčítání do stovky s přechodem přes desítku, slovní úlohy
    - strana 25 je kompletní
    - Příklady online - procvičení +a- na počítači


23.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      -učebnice str. 85 - přečíst si 2 žluté rámečky
      - sešit ČJ - z učebnice str. 85/cv. 2 - napsat prvních 8 slov z tohoto cvičení, libovolnou pastelkou v nich zakroužkovat bě, pě, vě, mě  a očíslovat slova podle abecedy 
      - pracovní sešit str. 16/1,2
- odčítání do stovky s přechodem přes desítku
    - strana 24 je kompletní 
    - "had" - na následujícím odkazu si děti mohou hravou formou procvičit sčítání i odčítání: www.skolasnadhledem.cz/game/3870... komu se podaří vypočítat všechny matematické hady správně? 
AJ  procvičit si slovíčka ze 6.lekce - nábytek a místnosti v domě
      - předložky: IN, ON, UNDER
      - otázka na zjištění polohy věci: Where's the (book)?  Kde je (kniha)?
      - odpověď: The book is on the table. Kniha je na stole.
      - do sešitu English: učebnice str. 43 -  děti si na obrázku vyberou 5 různých věcí a napíší ke každému 2 věty (otázku a potom odpověď s popisem pozice na obrázku)
      - pracovní sešit strana 53
      - v případě potřeby můžete využít i poslechová cvičení k učebnici a pracovnímu sešitu na tomto odkazu: AJ - poslech
 

20.3.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně - shrnutí, opakování
      - učebnice str. 83/cv. 6 - podle obrázků napsat slova na řádek do sešitu a očíslovat podle abecedy, na další řádek vymyslet slova, která obsahují skupinu dě, tě ně (od každé skupiny 2 slova) a opět všech 6 slov očíslovat podle abecedy
      - pracovní sešit str. 15/4,5
      - písanka - strana 16
- zavedení odčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 75-9)
    - učebnice str. 22/2,3 (u cvičení 2 pouze rozklad, bez čtvercové sítě - pro děti může být zbytečně matoucí) - je důležité si odečítané číslo rozložit tak, abychom se dostaly na celou desítku a potom odečteme zbytek ... už jsme ve škole zkoušeli, tak snad děti nebudou mít problém
    - učebnice str. 23/1,7 
    - učebnice str. 20/5,6 - opakujeme také sčítání
PRV - dnes je první jarní den, proto se dnes začátku jara budeme věnovat i v prvouce a stránky, které jsme záměrně přeskočili doděláme později :-)
         - učebnice str. 44 - pojem jarní rovnodennost, jarní měsíce
         - pracovní sešit str. 46 je kompletní, str. 47/8


19.3.2020
ČJ -  slova se skupinami dě, tě, ně
      - učebnice str. 82/cv. 5 - napsat do sešitu ČJ a barevně zakroužkovat (dě - červená, tě - modrá, ně - žlutá)
      - pracovní sešit - strana 15/1,2,3
      - čítanka - strana 107 a 108 - přečíst a na bílý papír (formát A4) nakreslit psa - děti vymyslí a napíší jeho jméno, od jednotlivých částí těla udělají čáru a napíší jejich názvy (hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas, drápy...) 
      - děti si pustí krátkou pohádku na následujícím odkazu: Jak se Škubánek vyklubal - porovnají, zda text byl stejný s filmovým zpracováním či se něčím odlišoval
- opakování sčítání do 100 s přechodem přes desítku 
    - učebnice str. 20/8,10 a strana 21/1,2,3,4,7
    - do sešitu M děti vyřeší slovní úlohu - nezapomenou na všechny kroky řešení: zápis, znázornění, výpočet a odpověď a můžou přidat i obrázek :-)
Na zahrádce vykvetlo 27 sedmikrásek, 9 fialek a 8 sasanek. Kolik jarních květinek na zahrádce vykvetlo?
    - Hravé počítání - kliknutím na tento odkaz si děti on-line procvičí počítání


18.3.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně
      - učebnice str. 82/přečíst si cv.1 a žlutý rámeček
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 82/2 - napsat libovolné 4 věty s doplněnými slovy
      - pracovní sešit str. 14 je kompletní
      - opakování psaní Y x I: www.onlinecviceni.cz1.stupeň - český jazyk - pro 2.ročník - 05. Samohlásky a souhlásky - Měkké a tvrdé souhlásky

AJ - učivo je pro obě dvě studijní skupinky
      - procvičování předložek in, on, under
      - učebnice str. 42
      - pracovní sešit str. 52/2 a 53/3
      - nová slovíčka - místnosti v domě - zápis do slovníčku a procvičit ve spellingu
kitchen                kuchyně
bathroom            koupelna
bedroom             ložnice
sitting room        obývací pokoj
hall                     předsíň
garden               zahrada
 
PRV - suroviny a výrobky, výroba potravin a papíru 
        - učebnice str. 39 a 40
        - pracovní sešit str. 40/1, 3, strana 41/1,2,4 a str. 42/cvičení 1 (pouze část o výrobě papíru) - děti pracují s učebnicí, kde hledají potřebné informace


17.3.2020
ČJ - opakování párových souhlásek (b/p, h/ch, s/z, f/v...)
      - učebnice str. 80/cv. 9b - přepsat do sešitu
      - pracovní sešit - strana 13/1,2,3,4
      - písanka - strana 15
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8), slovní úlohy a porovnávání čísel
    - učebnice str. 20/1,2,3,4,7 a strana 21/5


16.3.2020
Vzhledem k tomu, že jsem minulý týden z důvodu OČR s dětmi před uzavřením školy nebyla a některé děti také z důvodu nemoci chyběly, píši po které strany v matematice i českém jazyce je potřeba mít učivo dodělané, ať jsme všichni jednotní - děkuji za pochopení.

ČJ - opakování párových souhlásek - učebnice str. 80/6 - napsat do sešitu ČJ
      - pracovní sešit po stranu 12 (včetně) - kompletní
      - pokud máte možnost přístupu k počítači, na tomto odkazu si děti mohou procvičit probrané učivo on-line: www.onlinecviceni.cz - 1.stupeň - český jazyk - pro 2.ročník - 08. Souhlásky na konci slov - souhlásky souhrn 05b

- učebnice po stranu 19 (včetně) - kompletní
    - https://www.onlinecviceni.cz - 1.stupeň - matematika - pro 2.ročník - 07. Počítání do 100 - level 4 - 01. Příklady typu: 19+3=?

AJ  učebnice str. 40 a 41:
      - děti by již měly mít zapsaná nová slovíčka z učebnice str. 40 ve "vocabulary"
     - procvičit novou slovní zásobu i do sešitu "spelling"
     - četba příběhu na str. 41
     - předložky IN  the (v) / ON the (na) / UNDER the (pod)
     - pracovní sešit str. 49/cv. 2 a str. 50/2


6.3.2020
ČJ - psaní H x CH uprostřed a na konci slova, odůvodnění
      - učebnice str. 78/ cv. 3,4,5 - ústně
      - sešit - napsat 2 libovolné sloupečky slov (78/4)
      - pracovní sešit - strana 10/4
      - písanka - strana 13
      - společná četba v čítance
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8)
    - učebnice str. 17/5 a cvičení 2 jen ústně
    - geometrie - měření a jednotky délky 
    - učebnice strany 73 a 74 jsou kompletní


5.3.2020
ČJ - psaní H x CH uprostřed a na konci slov, odvození
      - učebnice str. 78/ cv. 1,2 - ústně, odůvodnit
      - pracovní sešit str. 10/1,2,3
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech na opakování pravopisu I x Y
      - "slovník" - práce s mazací tabulkou, děti zkusí samostatně a později ve dvojici vymyslet i napsat co nejvíce slov končících písmeny h,ch
      - písanka strana 12
      - pracovní list - opakování pravopisu ž-š
      - společná četba v čítance - práce s textem
- "fotbal" - opakování pamětného + a - do 100 bez přechodu přes desítku
    - učebnice str. 16 je kompletní
    - "banka" - týmová didaktická hra na koberci - sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 75 + 9)


4.3.2020
ČJ - psaní Ž x Š uprostřed a na konci slov, odvození od jiného tvaru či slova příbuzného
      - učebnice str. 77/cv. 2,5,6 - ústně 
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 77/5 - přepis slov, doplnit správné písmeno
      - diktát (5 vět)
AJ - shrnutí učiva 5.lekce - příští týden v pondělí píší obě vyučovací skupiny test
      - pracovní sešit strana 48
PRV - Lidé a společnost - lidská práce x stroje
        - suroviny a výrobky
        - učebnice str. 38


3.3.2020
ČJ - učebnice str. 77/ cv. 1,3,4 - ústně, odůvodnit š/ž
      - pracovní sešit str. 9/cv. 3,4
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech na opakování pravopisu I x Y
      - písanka strana 11
      - společná četba v čítance - práce s básní, rýmem
- učebnice str. 15 je kompletní
    - slovní úlohy


2.3.2020
ČJ - učebnice str. 76/ cv. 3, 5 - ústně, odůvodnit pravopis s/z
      - sešit - přepis cvičení z učebnice (76/4)
      - opakování měkké a tvrdé slabiky
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 14 je kompletní
    - "tajný kód" - práce s mazací tabulkou (děti znají výsledek a vymýšlí příklady na sčítání s přechodem přes desítku př. 72.... 69+3, 65+7)
AJ  I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - numbers 11 - 20
      - big x small
      - učebnice str. 35 - pomocí 3 vět popis jednoho obrázku do sešitu English (př. Joe: I have got a big purple boat...)
       - učebnice str.37 - nácvik čtení
      - pracovní sešit str. 46 je kompletní
      - ve středu píšeme test na čísla 0 - 20


28.2.2020
ČJ - psaní S x Z uprostřed a na konci slova, odůvodnění
      - učebnice str. 76/ cv. 4 - ústně
      - sešit - napsat 1 libovolný sloupeček slov (76/4)
      - pracovní sešit - strana 9/ cv. 2
      - písanka - strana 10 je kompletní
      - "encyklopedie" - práce na koberci, popis zvířete
      - společná četba v čítance
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8)
    - "štafeta" - skupinová didaktická hra s míčkem, pamětné sčítání
    - učebnice str. 13 je kompletní
    - geometrie - přenášení délky úsečky
    - učebnice str. 72/ cv. 2
PRV - povolání
         - pracovní sešit str. 38 je kompletní, str. 39/1,2,3


27.2.2020
ČJ - učebnice str. 76/ cv. 1,2 - ústně, odůvodnit
      - psaní S x Z uprostřed a na konci slov
      - pracovní sešit - strana 9/cv. 1
      - diktát (5 vět)
      - písanka strana 9
- učebnice str. 12 je kompletní
    - manipulační činnost na koberci - zavedení sčítání do 100 s přechodem přes desítku
    - sešit M - rychlovka 


14.2.2020
ČJ - učebnice str. 74/ cv.1,2,3 - ústně, odůvodnit
      - psaní Ď x Ť uprostřed a na konci slov
      - pracovní list - opakování měkkých a tvrdých slabik
      - "pošli to dál" - didaktická hra ve skupině
      - písanka strana 7
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 9/ cv. 6
    - manipulační činnost na koberci - geometrie (přenášení délky)
    - učebnice str. 71 je kompletní, str. 72/ cv.1


13.2.2020
ČJ - učebnice str. 73/ cv.5 - ústně, odůvodnit
      - psaní Ď x Ť uprostřed a na konci slov
      - pracovní sešit - strana 7/ cv. 1
      - diktát (5 vět)
      - písanka strana 6
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 8 je kompletní
    - "drahokamy" - pamětné sčítání a odčítání do 100


12.2.2020
ČJ - psaní BxP a DxT uprostřed a na konci slov, odvození od jiného tvaru či slova příbuzného
      - učebnice str. 73/cv. 2,3 - ústně
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 73/4 - slova napsat za sebe v abecedním řazení
      - "Y nás probudí" - didaktická hra na zopakování měkkých a tvrdých slabik
AJ - I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - numbers 11 - 20
      - pracovní sešit str. 40 - 43 jsou kompletní
PRV - Lidé - každý jsme jiný
        - respekt a tolerance, zdravé sebevědomí
        - učebnice str. 29, pracovní sešit strana 30/cv. 2


11.2.2020
Divadlo Barka


10.2.2020
ČJ - učebnice str. 72/ cv.4 - libovolné 2 sloupečky slov přepsat do sešitu ČJ
      - pracovní sešit - strana 6/ cv. 4,5
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 7 je kompletní
    - práce s PC - pamětné sčítání a odčítání
AJ - čísla od 11 do 20 - zápis do vocabulary a spellingu


7.2.2020
ČJ - psaní B x P uprostřed a na konci slova, odvozování
      - učebnice str. 72/1,2, - ústně
      - pracovní sešit str. 6/ cv. 1,2,3
      - písanka - strana 5 je kompletní, str.  4/tužka v dolní části
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra
      - společná četba v čítance
- sčítání dvojciferných čísel (typu 57 + 30)
    - "matematický král" - pamětné sčítání a odčítání
    - učebnice str. 6 je celá, str. 7/ cv. 6
    - "pyramida" - kombinace čísel, rozvoj logického myšlení
PRV - lidské tělo - opakování - ve středu si napíšeme malý test
         - pracovní sešit strana 37 je kompletní


6.2.2020
ČJ - slova příbuzná, kořen slova 
      - práce ve skupině, spolupráce, prezentace - tvorba plakátu se slovy příbuznými na daný kořen slova
      - učebnice str. 70 - ústně
      - písanka - str. 4 (pouze přepis básničky)
      - společná četba v čítance - rýmy
- pamětné počítání (+ a - do 100, př. 50 - 7, 42 + 8)
    - pětiminutovka
    - učebnice str. 5 je kompletní


5.2.2020
ČJ - slova příbuzná, kořen slova 
      - "strom" - práce s mazací tabulkou 
      - pracovní sešit str. 5 je kompletní
AJ - I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - skupinová práce
      - pracovní list
PRV - nemoc a zdraví, prevence úrazů, 
        - tělesné a duševní zdraví
        - pracovní sešit strana 33 je kompletní, str. 35/cv. 2,3,4,5


4.2.2020
ČJ - didaktická skupinová hra na procvičení měkkých a tvrdých souhlásek   
      - diktát (6 vět)
      - učebnice str. 69/ cv. 3,4 - ústně
- učebnice (II.díl) - strana 4 je kompletní
     - pamětné sčítání a odčítání, rozklad čísel


30.1. a 3.2.2020
ČJ - pracovní sešit (II.díl) - strana 3 je kompletní, str. 4/cv. 1,2,3   
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 76 a  88 je kompletní, str. 77 - 4 libovolné sloupečky
AJ I have got, I´ve got x I haven´t got
     

29.1.2020
ČJ - opakování učiva za 1.pololetí
      - práce s mazací tabulkou - I nebo Y?
      - pracovní sešit str. 54 je kompletní
AJ - pololetní srovnávací test
PRV - projekt ve dvojicích na téma "Zdraví"
        - zdravá výživa, potravinová pyramida
        - učebnice str. 35, pracovní sešit strana 36


28.1.2020
ČJ - opakování - abeceda, hlásky
      - pracovní sešit str. 53 je kompletní 
      - "míčky" - pohybová didaktická hra - Y x I
      - písanka - str. 2 a 3 je dokončená
      -  společná četba v čítance
- učebnice str. 75 je celá hotová , str. 76/cv. 9
    - "auta" - didaktická týmová hra k procvičení pamětného + a -
    - magický čtverec - práce na koberci s mazací tabulkou - rozvoj logického myšlení a kombinace čísel


27.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky   
      - pracovní sešit strana 52 je kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka
- geometrie - přímka a úsečka, body
    - "král" - didaktická hra na procvičení pamětného sčítání a odčítání
    - učebnice - str. 86/5,6,8 a strana 87/1,2
AJ - I have got, I´ve got
      - učebnice str. 32 a pracovní sešit str. 39/2


24.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky
      - pracovní sešit str. 51/cv. 2 a 3 (jen doplnit) a str. 52/1
      - písanka 2.díl - strana 2
      - "běhací diktát" - pohybová aktivita ve dvojicích
      - společné čtení v čítance
- geometrie - zásady při rýsování, přímka a bod
    - učebnice str. 84/cv. 2,3,5,6 a strana 85 je kompletní (kromě 9.cvičení)
PRV - lidské tělo - orgány v našem těle a jejich význam, péče o zdraví
        - učebnice str. 33 a pracovní sešit strana 34 je kompletní, str. 33/2


23.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky     
      - pracovní sešit str. 50 je kompletní (cvičení 4 jen doplnit, není nutné vybarvovat) a strana 51/ cv. 1
      - "běhačka" - pohybová didaktická hra - Y x I
      -  společná četba v čítance
- učebnice str. 74 je celá hotová ( u cvičení 5 stačí v každém sloupečku doplnit jen 3 příklady)
    - "sběratelé drahokamů" - didaktická týmová hra k procvičení pamětného + a -


22.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky 
      - práce v sešitě ČJ
      - učebnice str. 64/ cv. 3,4 - ústně a odůvodnit
      - pracovní sešit str. 49/1,2 (pouze doplnit i,í nebo y,ý - děti nemusí vybarvovat)
AJ - lekce 5 - učebnice str. 32, pracovní sešit str. 39/ cv.1
      - nová slovíčka ( a skateboard, a bike, a boat, a ball, a plane, a kite) - zapsat do vocabulary a procvičit ve spellingu
      - příští týden v pondělí píšeme test na 4.lekci
PRV - lidské tělo - smysly
        - učebnice str. 31, pracovní sešit strana 32


21.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky     
      - "hokej" - didaktická týmová hra s předměty, Y x I
      - pracovní sešit str. 47/ cv. 4,6 a strana 48 je kompletní
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 73/1,2
    - geometrie - přímka a bod - učebnice str. 82/5 a 83/2,3


20.1.2020
Výukový program "Země kolem nás"


16. a 17.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky
      - učebnice str. 59/ 8,10  - ústně, 60/ cv. 12 písemně do sešitu
      - pracovní sešit str. 46 je  kompletní, str. 47/ 1,2,5
      - písanka strana 39 
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech ( Y x I)
      - společné čtení v čítance
učebnice str. 70 - 72 a 80  jsou kompletní, str. 82/cv. 1,2,4
    - "matematický král" - didaktická hra na procvičení pamětného sčítání a odčítání (32 + 6, 49 - 7)
PRV - lidské tělo 
        - učebnice str. 30 a pracovní sešit strana 31


15.1.2020
ČJ - pololetní srovnávací test
AJ - opakování a dokončení 4.lekce
      - učebnice str. 30, pracovní sešit str. 38
PRV - zima - test
        - lidské tělo


14.1.2020
ČJ - tvrdé slabiky     
      - učebnice str. 58/ 3,4 - ústně
      - pracovní sešit str. 46/ cv. 1,2
      - pohybové didaktické hry
      - pracovní list k práci s textem a rozvoji čtenářské gramotnosti
- pololetní srovnávací test


13.1.2020
ČJ - tvrdé slabiky     
      - pracovní sešit strana 47 je kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka
- sešit - slovní úloha
    - práce na koberci - počítání se závorkami
    - učebnice - str. 70/cv. 1,2
AJ - I like, I don´t like
      - pracovní list - Do you like (eggs)? Yes, I do. x  No, I don´t.
      - pracovní sešit str. 36/1,2


10.1.2020
ČJ - souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné
      - práce s mazací tabulkou I x Y
      - pracovní sešit str. 43 a 44 je kompletní
      - manipulační činnosti na koberci
      - písanka strana 37
      - společné čtení v čítance
učebnice str. 69 je dokončená
    - "běhačka" - pohybová didaktická hra na procvičení pamětného + a -
PRV - zima - opakování (příští hodinu ve středu si napíšeme test)
        - pracovní sešit strana 29


8. a 9.1.2020
ČJ - opakování - hlásky (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky a slabikotvorné  r,l,m)
      - rozdělení souhlásek - měkké, tvrdé, obojetné
      - učebnice str. 57/cv 2,3 - ústně    
      - pracovní sešit strana 43/1,2
      - diktát (5 vět)
      - společná četba v čítance, práce s textem
učebnice str. 68 je kompletní, strana 69/cv. 11,6
    - "obchod" - práce s mazací tabulkou na koberci, kombinatorika a procvičení + a - do 50 
AJ - unit 4 - učebnice strana 29 - čtení anglického textu
      - pracovní list - I like x I don´t like
      - opakování slovní zásoby (jídlo)
      - v pondělí malý test 
PRV - pracovní sešit str. 26 a 28


6. a 7.1.2020
ČJ - opakování - slova, slabiky
      - učebnice str. 54/cv. 3, str. 55/cv. 7,8 - vše ústně
      - sešit ČJ - učebnice str. 56/cv. 11
      - pracovní list  -  u, ú, ů
      - písanka str. 36
- učebnice str. 66 a 67 je kompletní
    - didaktické hry na pamětné sčítání a odčítání
    - "autobus" - logické cvičení z Hejného metody
AJ - učebnice str. 27, pracovní sešit str. 33/3,4
     - I like x I don´t like
     - Do you like (bicuits)? Yes, I do. x  No, I don´t.
     - nová slovní zásoba - mushrooms, peppers, olives - zápis do slovníčku a spellingu


18.12.2019
SVČ Lužánky - výukový program


16. a 17.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - pracovní sešit strana 37 a 38 jsou kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka - pracovní list zaměřený na pochopení textu 
      - "Betlémský příběh" - pracovní list, práce s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti
učebnice str. 65 je kompletní
    - vánoční pracovní list 
AJ - unit 4 - učebnice strana 26
      - I like x I don´t like
      - zápis nové slovní zásoby do vocabulary a do spellingu (biscuits, steak, chocolate, pizza, pasta)
    

13.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - pracovní sešit str. 37 - cv.1 (pouze horní okýnko nad žlutou čárou) a vybarvovací cvičení v dolní části strany
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra - ů,ú,u
      - písanka strana 35
      - společné čtení v čítance
- geometrie - geometrické útvary (strany a vrcholy)
    - učebnice str. 78/cv. 3 a strana 79 je kompletní
PRV - Vánoce - zvyky a tradice
        - učebnice str. 26 a 27
        - pracovní sešit strana 27 je kompletní


12.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - učebnice str. 51/ cv. 4,5 - ústně
      - pracovní sešit strana 36 je kompletní
      - diktát (5 vět)
      - písanka - str. 34
      - společné čtení v čítance
- "stromeček" - didaktická skupinová hra na pamětné + a -
    - pracovní list
    - "pyramida" - práce s mazací tabulkou na koberci


11.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - učebnice str. 50/ cv. 1,3 - ústně, děti odůvodňují
      - pracovní sešit str. 36/2,3
PRV - zimní příroda, ptáci stálí x stěhovaví
         - učebnice str. 24
         - pracovní sešit - strana 25 je kompletní
AJ - neurčitý člen a x an, množné číslo (one apple - two apples)
      - I like x I don´t like
      - učebnice str. 26 (nová slovní zásoba - zatím pouze v ústní podobě)
      - pracovní sešit strana 30
      - pracovní list v sešitě English 


9. a 10.12.2019
ČJ - dvojhlásky (au, ou, eu) a slabikotvorné souhlásky r-l-m
      - učebnice str. 51/ cv. 2,3 - ústně
      - pracovní sešit strana 39 a 41 jsou kompletní
      - společná četba čítanky a kocourka Modroočka
      - práce ve skupinách - dvojhlásky
učebnice str. 61 - 63 jsou dokončené
    - práce v sešitě (učebnice str. 61/7)
    - "magický čtverec" - práce na koberci s mazací tabulkou
AJ - unit 4 - učebnice strana 25
      - čtení dialogů
      - pracovní sešit str. 29 je kompletní
      - neurčitý člen A x AN


5. a 6.12.2019
ČJ - samohlásky a souhlásky, slabikotvorné r-l-m
      - učebnice str.53
      - pracovní sešit strana 40 je kompletní a str. 40/ cv.3 (strany 36-39 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k nim později)
      - písanka str. 33 (T, F)
učebnice str. 59/cv. 8,9 a strana 60 je kompletní
    - geometrické tvary - učebnice str. 78/ cv. 2
    - "běhačka" - skupinová pohybová didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání
PRV - zima a změny v přírodě
        - učebnice str. 24 a 25
        - pracovní sešit strana 24 je kompletní


28.11.2019
ČJ - dělení slov při psaní na konci řádku
      - učebnice str. 46/cv. 1,2 ústně a cvičení 4 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní list - slabiky
      - písanka strana 31 (stranu 30 jsme dnes záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
- desítky a jednotky, počítání se závorkami
    - pracovní list
    - učebnice str. 55/cv. 1,2,3


27.11.2019
ČJ - slova - slabiky
      - diktát (4 věty)
      - práce ve dvojicích - skládání různých slov ze slabik, tvorba vět (T, P, R,O)
PRV - pomáháme si...
         - učebnice str. 22 a 23
         - pracovní sešit - strana 22 je kompletní
AJ - učebnice str. 21 - nácvik čtení, práce s textem 
      - pracovní sešit str. 26/ cv. 1
      - pracovní list v sešitě English (colours, toys)
      - procvičování otázky Is it  ... ?  a krátké odpovědi  Yes, it is. x No, it isn´t.
      

26.11.2019
ČJ - slova - slabiky - hlásky
      - učebnice str. 46/cv. 1,2 ústně a cvičení 4 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní list - slabiky
      - písanka strana 31 (stranu 30 jsme dnes záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
- desítky a jednotky, počítání se závorkami
    - pracovní list
    - učebnice str. 55/cv. 1,2,3


25.11.2019
ČJ - slova - slabiky - hlásky
      - pracovní sešit strana 31/ cv. 2,5
      - společná četba kocourka Modroočka
      - práce s kartičkami se slovy na koberci
- desítky a jednotky
    - učebnice str. 54/cv. 6,7,1 (dítě si vybere libovolné 3 řádky a doplní v něm čísla) a strana 55/cv. 3
    - "myslím si číslo" - didaktická hra (př. myslím si číslo, které má 2 desítky a 3 jednotky...) - práce s mazací tabulkou
AJ - unit 3 - učebnice strana 19
      - práce v sešitě English
      - pracovní sešit str. 24 je kompletní


22.11.2019
ČJ - slova, slabiky a hlásky
      - učebnice str. 45
      - pracovní sešit strana 31/ cv. 1,4
      - písanka str. 29
- počítání se závorkami
    - učebnice str. 53 je kompletní
    - "kopírka" - práce s mazací tabulkou, složené příklady se závorkami
PRV - moje práva a povinnosti, povolání
        - učebnice str. 21
        - pracovní sešit strana 21/cv. 1,2,3


21.11.2019
ČJ - slova a abeceda - opakování
      - učebnice str. 43/cv. 3 a str. 44/cv. 5 (ústně)
      - diktát (4 věty)
      - společná četba v čítance, práce s rýmy
      - písanka str. 28
- počítání se závorkami
    - učebnice str. 52 je kompletní, strana 53/cv. 1,5
    - "mřížka" - práce s mazací tabulkou, kombinace čísel na rozvoj logiky


20.11.2019
ČJ - slova - opakování
      - učebnice str. 43/cv. 1,2 - ústně
      - pracovní sešit strana 30
PRV - rodinné oslavy, narozeniny
         - učebnice str. 20
         - pracovní sešit - strana 20 je kompletní
         - děti se naučí datum svého narození
AJ - učebnice str. 18 - jednoduché pokyny (stand up, turn around, touch your head, hands down...pouze pasivní znalost)
      - pracovní sešit str. 22 a 23 jsou kompletní
      - Test: Is it  ... ?  Yes, it is. x No, it isn´t.
      

18. a 19.11.2019
c


15.11.2019
ČJ - slova mnohoznačná
      - pracovní sešit strana 27
      - písanka str. 26
- učebnice str. 50 je kompletní
    - práce s počítačem, on-line procvičování na + a - do 20
    - "tajný kód" - práce s číselnou tabulkou
PRV - test: podzim (děti, které dnes chyběly, si napíší příští týden)
        - rodina
        - pracovní sešit strana 19


14.11.2019
ČJ - slova mnohoznačná
      - písemné opakování - antonyma, synonyma
      - učebnice str. 41/ústně   
      - společná četba z čítanky - diskuse na téma rodina
      - písanka str. 25 - dokončení
- sčítání desítek
    - učebnice str. 49 je kompletní
    - "král" - pamětné + a - do 20


13.11.2019
ČJ - slova nadřazená, podřazená a souřadná
      - diktát (4 věty)
      - učebnice - str. 39/cv. 2,3 ústně
PRV - podzim u řeky
         - učebnice str. 18
         - pracovní sešit - strana 17 a 18 je kompletní
         - v pátek píšeme krátký test na opakování ovoce a zeleniny
AJ - učebnice str. 16 - opakování slovíček
      - pracovní sešit str. 19/2 a 20/1
      - Is it a (car)? Yes, it is. x No, it isn´t.
      - v pondělí 18.11. test na slovíčka (hračky)


12.11.2019
ČJ - slova nadřazená, podřazená a souřadná
      - "domeček" - didaktická skupinová hra na opakování synonym a antonym
      - pracovní sešit strana 28 (str.27 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
      - písanka str. 25
- sčítání desítek
    - učebnice str. 47 a 48 je kompletní
    - pětiminutovka na pamětné + a - do 20
AJ - unit 3 - učebnice strana 16
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - a doll, a lorry, a car, a train, a dinosaur, a robot
      - spelling nových slovíček
      - Is it a (car)? Yes, it is. x No, it isn´t.


7. a 8.10.2019
ČJ - synonyma a antonyma
      - učebnice str. 37 a 38 - pouze ústně
      - pracovní list 
      - pracovní sešit strana 26 je kompletní
      - písanka - str. 23 a 24
- učebnice str. 45 a 46 kompletní, str. 47/ cv. 1,6
    - "myslím si číslo" - práce s číselnou tabulkou
    - hra s počítačem - opakování pamětného sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 
PRV - zelenina (listová, kořenová, cibulová, plodová...)
        - učebnice str.16 - 17
        - pracovní sešit strana 16/ cv. 1,2
   

1.11.2019
ČJ - slova ve větě
      - učebnice str. 33 - pouze ústně
      - pracovní list k písni Z Svěráka: "Káča našla ptáče" - poslech, doplňování a hledání slov v textu 
      - pracovní sešit strana 23 je kompletní
      - sešit ČJ - přepis vět
- učebnice str. 39 a 41 je kompletní
    - "basketbal" - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 20 (s přechodem přes desítku)
PRV - keře, lesní plody a houby (jedlé a jedovaté, stavba těla)
        - učebnice str.12 - 14
        - pracovní sešit strana 13 a 14/cv. 2,4
        - příští týden ve středu budeme psát malý test na stromy (listnaté, jehličnaté), keře a houby


31.10.2019
ČJ - pracovní sešit - strana 22 je kompletní
      - společná četba
      - písanka - str. 21 a 20
učebnice strana 38 je kompletní, str. 39/cv. 1 a 2 


18.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "křídová štafeta" - pohybová didaktická hra u tabule - určování druhů vět
      - pracovní sešit strana 21 je kompletní
      - pracovní list
- učebnice str. 36/cv. 3 a strana 37 je  kompletní
PRV - jehličnaté stromy
        - učebnice str.11
        - pracovní sešit strana 12


17.10.2019
ČJ - druhy vět 
      - práce v sešitě
      - kolektivní práce - určování druhů vět, stříhání a lepení papírků
      - písanka - str. 19
      - diktát (4 věty)
učebnice strana 35 je kompletní, str. 36/cv. 1,2,5
    - "běhačka" - pohybová didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 16


16.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "kostka" - didaktická hra na koberci
      - učebnice str.30/1 a strana 31/cv. 4 - ústně
      - práce ve dvojicích - řazení slov podle abecedy
PRV - listnaté stromy
         - učebnice str. 10
         - pracovní sešit - strana 10 a 11 je kompletní
AJ - učebnice str. 13 - četba textu, hra na tlumočníky
      - pracovní sešit str. 16 a 17
      - How old are you? I'm (eight).
      - test - barvy


15.10.2019
ČJ - druhy vět - věta přací
      - učebnice str. 28/1 a 29/4 - ústně
      - pracovní sešit strana 20 je kompletní
      - písanka - str. 18
      - "kouzelné sluchátko" - didaktická hra na koberci 
- pracovní list
    - učebnice strany 31 - 34 jsou kompletní
    - slovní úlohy


11.10.2019
ČJ - druhy vět - věta tázací
      - učebnice str. 26/cv. 4,5,6 - ústně
      - pracovní sešit strana 19/cv. 1,2
      - písanka - str. 17
      - práce v sešitě - řazení slov podle abecedy
- "banka" - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 14 - s přechodem přes desítku (8+6, 14-9)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 28 a 29 je kompletní, str.31/cv. 4
PRV - pracovní sešit strana 9 je kompletní, str. 10/cv. 1,2,3 


9.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací
      - didaktická pohybová hra
      - učebnice str. 23/cv. 1,2 3 - ústně
      - pracovní sešit - str. 15 je kompletní
PRV - test - naše vlast
         - učebnice str. 8 a 9
AJ pracovní sešit str. 13/cv. 3 a strana 14 je kompletní, učebnice str. 11
      - What colour is the (book)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - brown, orange, pink, white, purple, gray
      - spelling nových slovíček


8.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací, rozkazovací, přací, tázací
      - učebnice str. 22 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - pracovní sešit strana 18
      - písanka - strana 15
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 27 je kompletní, str. 28/cv. 1,2,4


7.10.2019
ČJ - opakování abecedy, řazení slov, pořádek vět
      - pracovní list
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice str. 25/cv. 1,2,3, strana 26/3 a str. 27/1,2 
AJ - pracovní sešit str. 12/cv. 2, učebnice str. 11
      - What colour is the (pencil)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - colour, red, blue, green, yellow, black
      - spelling nových slovíček
   

4.10.2019
ČJ - pořádek vět
      - pracovní sešit strana 16 je kompletní
      - pracovní list - skládání a lepení papírků s větami do správného pořadí, tvorba příběhu podle časové posloupnosti
      - skupinové vyprávění příběhu
      - písanka str. 14
- didaktická týmová hra na pamětné sčítání a odčítání do 13 - s přechodem přes desítku (8+5, 12-3)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 26/cv. 1,2
PRV - pracovní sešit strana 8 - opakování
         - příští hodinu test (ČR - hlavní město, vlajka, naši sousedé), děti umí adresu svého bydliště


3.10.2019
ČJ - pořádek vět v textu
      - učebnice str. 18 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - učebnice str. 19/cv. 2 - písemně do sešitu ČJ - jedna říkanka, obrázek
      - pracovní sešit str. 17 je kompletní
      - diktát
      - písanka - strana 13
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 24/cv. 2 a str. 25/cv. 4,5,6
    - pracovní list (sčítání přes desítku - rozklad čísel)
    - slovní úloha do sešitu M (z učebnice str. 24/cv. 4a - trénujeme zápis, znázornění, výpočet a odpověď)


2.10.2019
ČJ - abeceda - opakování
      - obtížné řazení slov (Martin, Markéta, Marcela...) - práce v sešitě ČJ
      - didaktická hra na koberci
      - učebnice str. 16/cv. 6 - ústně
      - pracovní sešit je kompletní po stranu 14 (včetně)
PRV - naše vlast (státní symboly, poloha v Evropě, státy sousedící s naší republikou, hlavní město...)
         - pracovní sešit strana 7 je kompletní
AJ - učebnice str. 10 - barvy (zatím pouze ústně)
      - pracovní sešit strana 12/ cv.1 . K tomuto cvičení je potřeba nahrávka na CD, ale můžete si sami vymyslet a dětem diktovat - number three is blue, number eight is purple... Děti podle Vašich pokynů čísla vybarví.
      - pracovní sešit str. 9/cv. 2
      - procvičení fráze What's this? It's a ...
      - opakování slovíček - a pencil, a bag, a book...
  

1.10.2019
ČJ - abeceda
      - pracovní sešit - strana 13/cv. 4 a strana 14 je kompletní
      - písanka str. 10 a 12
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 23/cv. 3,4,5 a str. 24/cv. 1,2,3,5
    - rozklad čísel


30.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - pracovní sešit - strana 12/ cv.4 a strana 13/1,2,3
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice strana 22 je kompletní, str. 23/ cv. 1,2,6,7
AJ - pracovní sešit str. 10 cv.2, učebnice str. 8
      - What's this? It's a (pencil).
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - a pencil, a pen, a bag, a rubber, a ruler, a pencil-case, a book
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení slovní zásoby


27.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - práce na koberci - manipulační činnosti, práce ve skupinkách
      - pracovní sešit - strana 12/cv. 1,2,3 + hádanka
      - písanka str. 11
      - test - abeceda
- učebnice strana 21 je kompletní
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - didaktická pohybová hra - pamětné + a -
PRV - domov, město x vesnice, adresa mého bydliště
         - učebnice i pracovní sešit strana 6 (kompletní)


26.9.2019
ČJ - abeceda, obtížnější řazení slov (mango, meruňka, mandarinka...)
      - učebnice - str.15/cv. 1,2 (ústně)
      - pracovní sešit - strana 11 je kompletní
      - písanka str. 9
      - test - abeceda
- učebnice strana 19 a 20 je kompletní, str. 21/cv. 6
    - rozklad čísla 12
    - slovní úlohy - zápis, znázornění, výpočet a odpověď


25.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - diktát (3 věty)
      - učebnice str. 14/cv.5 - písemně do sešitu abecedně seřadíme podtržená slova
PRV - důležitá telefonní čísla, bezpečnost na silnici
         - pracovní sešit strana 5 je kompletní
AJ - How are you? I´m fine, thanks. - aktivně pouze v mluvené podobě
      - opakování numbers 0 - 10
      - Unit 2 - nová slovní zásoba - učebnice str. 8
      - pracovní sešit strana 9/cv. 1


24.9.2019
ČJ - abeceda 
      - řazení slov podle abecedy
      - pracovní sešit - strana 10 je kompletní,str. 11/cv. 2
      - písanka str. 8
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 18 je kompletní, str. 19/ cv.1,4
    - rozklad čísla 12
    - pamětné sčítání a odčítání 


23.9.2019
ČJ - abeceda - didaktické hry a manipulační činnosti
      - řazení slov podle abecedy
      - učebnice str.13/cv. 1,2 ústně a cvičení 3 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní sešit - strana 10/ cv.1,2
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka, práce s textem
- učebnice strana 17 je kompletní
AJ - pracovní sešit str. 6/ cv.2, strana 7 je kompletní
      - zápis nových slovček do "vocabulary" - six, seven, eight, nine, ten, number - jednotlivá slovíčka píšeme pod sebe, můžeme mezi nimi pro přehlednost vynechat jeden řádek
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení čísel 0 - 10


12.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slova a věty
      - pracovní sešit - strana 6/cv. 1,2,3
      - učebnice str.6/5 - ústně
      - společná četba z čítanky 
      - písanka - strana 4
- učebnice strana 8 je kompletní, str. 10/ cv.2 
    - didaktická hra s mazací tabulkou - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 - př. 4+12, 18-7


11.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov 
      - pracovní sešit - str. 5/ cv.4
      - didaktická hra k rozvoji rychlosti čtení
      - diktát (3 věty)
PRV - učebnice str. 3, pracovní sešit str. 2/cv.3 a strana 3 je kompletní
AJ - na hodinu byly obě skupinky dnes spojeny
      - učebnice strana 4, pracovní sešit str. 3 je kompletní
      - didaktické hry, komunikativní činnosti, pohybové aktivity a práce s anglickou písní
      - zápis do sešitu English: 
    What's your name?
    I'm (jejich jméno).
Tuto frázi děti už umí nejen říct, ale naučí se ji také přečíst a napsat.


10.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov (učebnice str.5/ cv.1 - ústně, cv.2 písemně do sešitu
      - pracovní sešit - str. 5/ cv. 1 a 2
      - společná četba z čítanky - dramatizace, čtení rolí
      - písanka - strana 3
M - učebnice strana 7 je kompletní, str. 10/ cv.1
    - didaktická hra ve skupinách - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu přes 10)


9.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - písmena tiskací x psací (učebnice str.5/1,2 - ústně)
      - pracovní sešit - str. 4/ cv. 3 a 4
      - společná četba knihy Z deníku kocoura Modroočka
M - učebnice strana 6 je kompletní, str. 7/ cv.5
AJ - What can you see? - práce s obrázkem - opakování slovní zásoby z 1.ročníku