V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.25.6.2019
ČJ - slabikář str. 116 a 117
      - společné čtení
M - učebnice strana 15 je kompletní
   

24.6.2019
ČJ - slabikář str. 114 a 115
      - společné čtení
      - práce v sešitě (přepis)
M - učebnice strana 14 je kompletní
    - matematické bingo s příklady


21.6.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři str. 62 a 63
      - společné čtení
M - učebnice strana 13 je kompletní
    - pracovní list
AJ - opakování učiva z celého ročníku


20.6.2019
ČJ - slabikář strana 112 a 113
      - společná četba
      - přepis do sešitu (4 věty)
      - práce ve dvojicích - tvorba příběhu dle struktury
M - učebnice strana 12 je kompletní
    - manipulační činnosti ve skupinách na koberci (sčítání do 20 s přechodem přes desítku)


14.6.2019
ČJ - slabikář strana 110 (text přečíst a zakroužkovat v něm všechny členy rodiny)
      - písanka - str. 39
M - učebnice strana 10 a 11 je kompletní
AJ - učebnice str. 64 a 65, pracovní sešit str. 58 a 59 (str. 57 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k ní v pondělí)
     - opakování učiva 6.lekce - v pondělí si napíšeme test


13.6.2019
ČJ - slabikář strana 109 - přečíst, v textu žlutou pastelkou zakroužkovat všechny tvary slova Praha a červenou pastelkou podtrhnout slova z tabulky se symbolem lístku (2 z nich se v textu neobjeví - která?)
      - písanka - str. 38
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 61
      - společná četba a práce s textem
M - učebnice strana 8 je kompletní, strana 9/ cv. 1,2,3
    - "fotbal" - didaktická hra na procviení pamětného sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
    - rozklad čísel - dopočítávání do desítky
PRV - čas (práce s papírovými hodinami) - celá a půl
         - naše vlast, státní symboly, poselch české hymny


12.6.2019
ČJ - slabikář strana 108
      - písanka - str. 37
      - přepis z tabule (3 věty)
      - společná četba
M - učebnice strana 7 je kompletní


11.6.2019
Školní výlet


10.6.2019
ČJ - slabikář strana 107
      - diktát (4 věty)
      - písanka str. 36
      - prezentace knih ze "Čtenářského projektu"
AJ - učebnice str. 61 a 62, pracovní sešit str. 54 - 55
      - I´m swimming, I´m riding a bike/a scooter/a horse, I´m skipping, I´m playing with ( a car, a doll, a boat, a plane...), I´m jumping...


7.6.2019
ČJ - slabikář strana 106 (přečíst, zakroužkovat v textu všechny tvary slova "vlk")
      - písanka - str. 35
      - společná četba
M - učebnice strana 6 kompletní
AJ - učebnice str. 60, pracovní sešit str. 52 a 53
     - I´m swimming, I´m riding a bike/a scooter/a horse, I´m skipping, I´m playing with - děti znají pouze pasivně


6.6.2019
ČJ - slabikář strana 105
      - písanka - str. 34
      - společné čtení
M - strana 5 je kompletní
    - práce s mazací tabulkou - rozklad čísel
PRV - hodiny, čas


5.6.2019
ČJ - slabikář strana 103 a 104
      - písanka - str. 33
      - společné čtení, práce s textem
      - práce ve skupině - povahové vlastnosti člověka
M - nový díl učebnice - strana 4 je kompletní
    - rozklad čísel, dopočítávání do desítky


4.6.2019
ČJ - slabikář strana 102
      - písanka - str. 32
      - pracovní sešit ke slabikáři str. 60
      - přepis do sešitu - vlastní jména
M - závěrěčný srovnávací test
    - slovní úlohy


3.6.2019
ČJ - slabikář strana 100 - 101
      - závěrěčný srovnávací test (diktát, přepis, mluvnická cvičení, práce s textem...)
AJ učebnice str.58 - 59
      - test na učivo 6.lekce
      - Lekce 7 - nová slovní zásoba (skipping rope, bike, scooter, trampoline, boat, ball)


31.5.2019
ČJ - slabikář strana 99
      - písanka - str. 31
      - společná četba
M - učebnice strany 75 - 77 jsou kompletní
    - děti dostaly nový třetí díl učebnice
AJ - učebnice str. 54 a 57, pracovní sešit str. 49 - 51
     - opakování učiva 6.lekce - v pondělí si napíšeme malý test


30.5.2019
Dětský den na školní zahradě


29.5.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři str. 59
      - písanka - strana 30
      - společná četba
      - slabikář strana 98
      - přepis do sešitu (3 věty)
M - učebnice strana 74 je kompletní, str. 78/ cv. 4,5,11
    - mazací tabulka - pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku


20.5.2019
ČJ - slabikář - str. 90
      - písanka - strana 25
      - pracovní sešit ke slabikáři str. 55
      - didaktické hry s mazací tabulkou na procvičení di,ti,ni x dy,ty,ny
AJ učebnice str.53, pracovní sešit str. 45
     -  Are you wearing (a sunhat)? Yes. x No.
     -  I´m wearing ...


17.5.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři str. 54
      - písanka - strana 24
      - společná četba
      - pohybová didaktická hra na procvičení di,ti,ni x dy,ty,ny
M - učebnice strana 68 je kompletní, str. 69/cv. 4,6
    - "babiččin dvoreček" - práce na koberci, matematická úloha k rozvoji logického myšlení 
AJ - učebnice str. 52, pracovní sešit str. 44
     - I´m wearing ...
 

16.5.2019
ČJ - slabikář strana 88 a 89
      - přepis vět z tabule
      - diktát písmen
      - didaktická hra s míči - di,ti,ni x dy,ty,ny
      - písanka - strana 23
M - učebnice strana 67 je kompletní
    - práce v sešitě
    - slovní úlohy


15.5.2019
ČJ - slabikář strana 87
      - diktát (3 věty)
      - práce ve skupinách (slova s dě, tě, ně)
      - písanka - strana 22
      - pracovní sešit ke slabikáři str. 53
M - učebnice strana 66 je kompletní
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku


14.5.2019
Výukový program


13.5.2019
ČJ - slabikář - str. 86 (dě, tě, ně)
      - písanka - strana 19 a 21
      - pracovní sešit ke slabikáři str. 52
AJ - učebnice str. 47 a 50 - 51, pracovní sešit str. 42 a 43
     -  opakování učiva 5.lekce - příští hodinu test
     -  lekce 6 - nová slovní zásoba (trainers, a sunhat, sandals, shorts, a dress, a T-shirt)


10.5.2019
ČJ - slabikář strana 74 a 75 
      - písanka - strana 18
M - učebnice strana 65 je kompletní
    - pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
AJ - učebnice str. 46, pracovní sešit str. 40 a 41
     - on the left x on the right
     - nácvik čtení příběhu v učebnici


9.5.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři str. 50 a 51
      - synonyma
      - písanka - strana 17 a 20
M - učebnice strana 63 je kompletní, str. 64/cv. 3,4,5,6,7
    - didaktická hra s papírovými mincemi
PRV - rok a roční období, měsíce v roce


3.5.2019
ČJ - slabikář strana 85
      - písanka - strana 16 (velké písmenko G)
M - učebnice strana 62 je kompletní, str. 63/cv. 4,5 a str. 64/cv. 1,2
    - pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku (12+7, 19-6)
AJ - učebnice str. 44, pracovní sešit str. 38 a 39
     - Where´s the (bag)? IN the (bathroom, garden...)
     - Is it in the (kitchen)? Yes. x No.


2.5.2019
ČJ - slabikář strana 84
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 49
      - pohybová didaktická hra s míči (d,t,n  x  ď,ť,ň)
      - písanka - strana 15 (malé písmeno g)
M - učebnice strana 60 a 61 je kompletní (61/6 - pouze ústně)
    - pracovní list


30.4.2019
ČJ - slabikář strana 83 - společná četba, práce s textem
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 48
      - přepis vět do sešitu
      - písanka - strana 13
M - učebnice strana 59 je kompletní, str. 60/cv. 1-4


29.4.2019
ČJ - slabikář - str. 82 (písmenko G, g)
      - písanka - strana 12
      - pracovní sešit str. 47
AJ - učebnice str. 42 a 43, pracovní sešit str. 37
     -  Is it in (the bathroom)? Yes, it is. x No, it isn´t.


26.4.2019
ČJ - slabikář strana 81 - společná četba, vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 46
      - písanka - strana 8
M - učebnice strana 58 je kompletní, str. 59/cv. 7
    - didaktická hra na koberci
    - práce v sešitě  (+ a - do 20 bez přechodu)
AJ - učebnice str. 40 a 41, pracovní sešit str. 36
     - nová slovní zásoba - sitting room, playroom, kitchen, garage, bathroom, bedroom, hall, garden


25.4.2019
ČJ - slabikář - strana 80 a 81 
      - písanka - str. 10 a 11
      - diktát
M - učebnice str. 56 a 57 je kompletní
    - pamětné počítání (+ a - do 20 bez přechodu)
    - manipulační činnosti na koberci (geometrická tělesa)
PRV - skupinová práce na školní zahradě... sejeme hrášek :-)
         - pracovní učebnice 


24.4.2019
Projektové vyučování ke Dni Země


23.4.2019
ČJ - slabikář - strana 79 a 66 (Jaké byly u nás Velikonoce - podle textu děti dokreslí na pomlázky mašle, vajíčka a napíší komu patří)
      - písanka - str. 7 (velké písmenko D)
      - společné čtení
M - geometrická tělesa - krychle, kvádr, koule, válec (okrajově jehlan i kužel)
    - učebnice strany 54 a 55 jsou kompletní, str.56/cv. 8,11
    - manipulační činnosti s geometrickými tvary
    - pohybová didaktická hra


17.4.2019
Velikonoční dílny


16.4.2019
ČJ - slabikář - strana 61 a 66
      - diktát (3 věty)
      - společné čtení
      - písanka - strana 9 (strany 7 a 8 jsme záměrně přeskočili a dopíšeme je po Velikonocích)
M - učebnice strany 36 a 37 jsou kompletní
    - slovní úlohy


15.4.2019
ČJ - slabikář - str. 78 (písmenko F,f)
      - písanka - strana 6
      - společné čtení
AJ - učebnice str. 68 a 69 - velikonoční příběh (poslech CD - nové slovíčko "egg")
     -  test na učivo 4.lekce
     - nácvik čtení krátkého anglického textu


11. a 12.4.2019
ČJ - slabikář strana 77
      - vlastní jména - přepis z tabule do sešitu
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 45 
      - písanka - strana 4 a 5
M - učebnice strany 52 a 53 jsou kompletní, str. 56/cv. 1,2,3,4,10
    - pamětné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku (př. 15-4, 11+7)
    - slovní úlohy
AJ - učebnice str. 39, pracovní sešit str. 34-35
     - opakování učiva z celé lekce - v pondělí malý testík
     - nácvik čtení krátkého textu v učebnici
PRV - Velikonoce - tradice a zvyky, křesťanský význam 
        - pracovní učebnice strana 51


10.4.2019
ČJ - slabikář - strana 76 (strany 74 a 75 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k nim později)
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 44 a 45/cvičení s pastelkou
      - písanka - strana 3 (malé písmenko ch)
      - společné i individuální čtení
      - přepis vět z tabule do sešitu
M - učebnice strana 52/cv.1
    - pracovní list - sčítání do 20 bez přechodu přes desítku (př. 14 + 5)
    - slovní úlohy - znázornění, výpoet, odpověď


9.4.2019
ČJ - slabikář - strana 73
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 43
      - písanka - strana 2 (velké písmenko L)
      - společné i individuální čtení
      - pracovní list - práce s textem, porozumění, rozvoj čtenářské gramotnosti
M - učebnice strana 50 je kompletní
    - "tajné číslo" - didaktická hra, rozvoj logického uvažování
    - pamětné sčítání a odčítání do 15 (bez přechodu přes desítku)
    - práce na koberci


8.4.2019
ČJ - slabikář - str. 72
      - písanka - strana 39 (velké písmenko E), nová písanka (4.díl) - str. 1
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 42
AJ - učebnice str. 37 a 38, pracovní sešit str. 32 - 33
     - I have got...
     - nová slovíčka - hands, tummy, tooth (teeth)


5.4.2019
ČJ - didaktická hra k rozvoji slovní zásoby
      - písanka - strana 38 (velké písmnko K)
      - společné i individuální čtení
M - učebnice strana 49 je kompletní
    - pětiminutovka - sčítání a odčítání do 15
    - práce ve skupinách na koberci
AJ - učebnice str. 36, pracovní sešit str. 31
     - I have got...


4.4.2019
ČJ - slabikář - strana 71
      - písanka - strana 40
      - "Hádej pohádku" - popis děje a postav, rozvoj slovní zásoby, komunikační dovednosti
      - společné čtení
M - učebnice strana 48 je kompletní
    - práce v sešitě - str. 48/cv. 6 (2 sloupečky)
    - práce ve skupinách na koberci - sčítání a odčítání do 15 bez přechodu přes desítku
PRV - stavba rostliny (kořen, stonek, list, květ), význam v životě člověka, fotosyntéza
         - jarní květiny
         - práce na zahradě - setba ječmene (osení na Velikonoce)


3.4.2019
ČJ - slabikář - strana 70
      - písanka - strana 37
      - diktát - 3 věty
M - učebnice str. 47 je kompletní
    - "banka" - pohybová didaktická hra s papírovými penězi
    - pamětné sčítání a odčítání do 10


2.4.2019
ČJ - slabikář - strana 69
      - písanka - strana 36
      - písmenkový diktát a přepis věty z tabule - do nového sešitu, už jen s 1 pomocnou linkou
      - hádanky
      - společné čtení
M - učebnice str. 46 je kompletní, strana 51/cv. 1,2
    - manipulační činnosti - desítky a jednotky
    

1.4.2019
ČJ - slabikář - str. 68
      - písanka - strana 34 a 35
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 41
AJ - učebnice str. 34 a 35, pracovní sešit str. 30
     - I have got (blond hair).
     - nová slovíčka - brown, black, blond


29.3.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři - strana 40
      - písanka - strana 32
      - "čtecí had" - společné čtení na koberci
M - učebnice strana 45 je kompletní, str. 46/cv. 1,2,3
    - manipulační cvičení na koberci
AJ - hodina byla dnes spojená - učivo je společné pro obě dvě skupinky:
     - učebnice str. 32 - 33, pracovní sešit str. 28 a 29
     - nová slovní zásoba - části obličeje (nose, mouth, eyes, ears, hair, face, head, forehead, chin)


28.3.2019
ČJ - slabikář - strana 67
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 39
      - písanka - strana 33
      - popis zvířete - rozvoj slovní zásoby, spisovné vyjadřování, důležité x nepodstatné informace
      - "Kdo jsem?" - didaktická hra
      - společné čtení
M - učebnice strana 44 je kompletní
    - pamětné sčítání a odčítání do 10
    - práce na koberci - slovní úlohy
PRV - zvířátka na statku a jejich užitek pro člověka
        - zvířecí rodina - samec, samice a mládě


27.3.2019
Výukový program


26.3.2019
ČJ - slabikář - strana 65 a 66/pouze text o jaru a cvičení se symbolem puzzle
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 38
      - písanka - strana 31
M - učebnice strana 43 je kompletní
    - pracovní listy


15.3.2019
ČJ - slabikář - strana 59
      - popis věci - rozvoj řečových dovedností, práce ve skupině i ve dvojici
      - písanka - strana 24
      - společné čtení
M - učebnice strana 35 je kompletní
    - strany 36 a 37 jsme z důvodu velikonoční tématiky přeskočili záměrně a vrátíme se k nim později
    - strana 38/cv. číselná osa a porovnávání v dolní části
AJ - učebnice str. 25, pracovní sešit strana 21 a 22
      - nová slovní zásoba - nápoje: coffee, tea, orange juice, lemonade, milk, water; drink
      - I like x I don't like


14.3.2019
ČJ slabikář - str. 58 (písmenko B,b)
      - písanka - strana 22 a 23
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 33
      - diktát
M - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 10
    - učebnice strana 34 je kompletní, str. 39/cv. 1,2,3
PRV - zdravé x nezdravé potraviny, pitný režim
        - úraz a nemoc - chráníme svoje zdraví 


13.3.2019
ČJ - slabikář - str. 57
      - písanka - strana 21 (velké písmenko T)
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 31 je dokončená
M - práce v sešitě
    - učebnice strana 33 je kompletní


12.3.2019
ČJ - slabikář - str. 56
      - písanka - strana 20 (velké písmenko H)
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 31/úkol 2
      - společné čtení a práce s textem
      - velké písmeno u názvu osob a měst
M - fotbal - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 10
    - učebnice strana 32 je kompletní
    - slovní úlohy - znázornění, výpočet a odpověď


6.3.2019
ČJ - slabikář - strana 53
      - písanka str. 15 a 16
      - přepis
      - společné čtení a práce s textem
M - více x méně - didaktická hra
    - učebnice strana 28 a 29 je kompletní
    - číselné kombinace - práce s mazací tabulkou


5.3.2019
ČJ - slabikář - str. 51 a 52
      - písanka - strana 14
      - diktát
      - společné čtení
      - protiklady (malý x velký, nahoře x dole ...)
M - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 10
    - učebnice strana 26 (kromě vystřihovacího cvičení 9) je kompletní, str. 27/cv. 5,6,7
    - slovní úlohy
   

4.3.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři - str. 27
      - slabikář strana 49 a 50
      - písanka - strana 13
AJ - učebnice str. 20 a 21, pracovní sešit strana 18-19
      - otázka na počet - How many (pencils)?
      - množné číslo - one pen x two pens
      - shrnutí učiva druhé lekce - v pátek malý test


1.3.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři - str. 26 a 28
      - písanka 3 - strana 12 (malé písmenko c)
      - společné čtení
M - učebnice strana 25 je kompletní  (kromě vystřihovacího cvičení 6)
    - strana 27/cv.1,2,3,4
    - pracovní list
AJ - učebnice str. 18 a 19, pracovní sešit strana 16 a 17


7. a 8.2.2019
ČJ - Slabikář strana 40 a 41 je kompletní
      - pracovní sešit ke slabikáři - str.19 
      - písanka - str. 39
M - učebnice str. 12 a 14 je kompletní, strana 13/cv.5,6, strana 17/cv.1,2
PRV - pracovní učebnice str.39 - moje tělo
AJ - děti jsou spojené pod vedením paní učitelky Pančochové - 1.lekce dokončena


6.2.2019
CVČ Lyska - výukový program


5.2.2019
ČJ slabikář - čtení textů
      - písanka str. 38
      - práce s mazací tabulkou - psaní slov
M - nebylo vyučováno


4.2.2019
ČJ - slabikář - strana 39 je kompletní
      - písanka str. 37
      - pracovní sešit ke slabikáři - str.18
AJ - učebnice str. 9 - 11, pracovní sešit strana 6 - 8
      - Can you see (a tiger)?


31.1.2019
ČJ - slabikář - strana 38
      - písanka str. 36
M - učebnice strana 11je kompletní


30.1.2019
ČJ - pracovní  sešit ke slabikáři - strana 17
      - "běhací diktát" - práce ve trojicích
      - písanka str. 35
M - učebnice strana 10 je kompletní, str. 11/pouze cvičení 11
    - didaktická hra ve skupinách - pamětné sčítání a odčítání do 9


29.1.2019
ČJ - pracovní  sešit ke slabikáři - strana 16
      - slabikář - str. 37 je kompletní
      - písanka str. 34
M - učebnice strana 9 - rozklad čísla 9
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání


28.1.2019
ČJ - slabikář - strana 36 je kompletní
      - písanka str. 33
      - samostatné a společné čtení
      - vyprávění příběhu z daných slov
AJ - učebnice str. 8, pracovní sešit strana 5


25.1.2019
ČJ - pracovní list - samostatná práce (čtení a třídění slov do skupin, přepis)
      - společné čtení
M - učebnice strana 8
AJ - učebnice str. 6 a 7, pracovní sešit strana 4
      - nová slovní zásoba ( a tiger, a lion, a monkey, a snake, a crocodile, a zebra) - seznámení i s písemnou podobou, nácvik čtení


24.1.2019
ČJ - slabikář str. 35 je kompletní (v dopise podtrhneme dvojslabičná slova)
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 15
      - krasopis - z pracovního sešitu děti přepíší slova z modrého sloupečku (na řádek za sebou, jednotlivá slova oddělená čárkou)
      - společné čtení na koberci
      - cvičení na rozvoj komunikačních dovedností - popis věci
M - zavedení čísla 9
    - nová učebnice - strana 6 a 7


23.1.2019
ČJ - slabikář str. 34 je kompletní
      - přepis do krasopisu
      - pracovní sešit ke slabikáři - strana 14
      - písanka - str. 32
M - čtvercová síť
    - nová učebnice - strana 4 a 5 je hotová
 

22.1.2019
ČJ - diktát
      - přepis vět z tabule
      - artikulační cvičení
      - slabikář str. 33 je kompletní
M - pamětné sčítání a odčítání do 8 - didaktická hra
    - nová učebnice - strana 4/cv.5
    - pracovní list


21.1.2019
ČJ - slabikář - strana 31 a 32
      - písanka str. 31
AJ - Happy house 2
      - učebnice str. 2 - 5, pracovní sešit strana 2 a 3
      - opakování slovní zásoby z učebnice Happy house 1
      - seznámení s psanou podobou členů Happy house rodiny
      - anglická abeceda
    

18.1.2019
ČJ - pracovní sešit ke slabikáři - strana 12 (procvičit čtení) a str. 13 je kompletní
      - písanka - str. 30
M - učebnice str. 78/cv. 2 - číselná osa
    - strana 79 je kompletní, str. 80/ 4,9
AJ - učebnice str. 62, pracovní sešit strana 55-58
      - opakování učiva 1.dílu učebnice Happy house

17.1.2019
ČJ - Slabikář strana 29 a 30 je kompletní
      - práce ve skupinách - didaktická hra
      - písanka - str. 29
      - společné čtení a práce s textem
M - učebnice str. 77 je celá dokončena, str. 78/3,4 a 80/1,2,3
PRV - beseda s paní Bezákovou na téma pomoci vodících psů nevidomým lidem


16.1.2019
ČJ - slabikář str. 28
      - písanka - strana 28
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 11
      - společné čtení
      - cvičný písmenkový diktát v písance
M - pololetní srovnávací test (matematický řetěz a pyramida,  číselná osa, dopočítávání do celku, sčítání a odčítání do 8, porovnávání čísel...)
    - slovní úlohy - řešení na mazací tabulku


15.1.2019
ČJ - pololetní srovnávací test (diktát, přepis, opis, čtení - porozumnění krátkému textu)
      - písanka - strana 27
      - slabikář - str. 27
      - společné čtení
M - učebnice strana 75/3,4 a strana 76 je kompletní
  

14.1.2019
ČJ - slabikář - strana 26
      - písanka str. 26
AJ - učebnice str. 60, pracovní sešit strana 53
      - nová slovní zásoba (a bed, a table, a chair, a cupboard, a box)    
      - předložky ON x IN


11.1.2019
ČJ  - pracovní sešit str. 10
      - písanka - strana 25
      - slabikář - str. 25
      - společné čtení na koberci - práce s textem
M - učebnice strana 74 a 75/2
    - manipulační činnosti ("vlak") - rozklad čísla 8
AJ - učebnice str. 58 a 59, pracovní sešit strana 51, 52
      - nová slovíčka - a crocodile, a shark, a rabbit
      - Do you like (cats)? Yes, I do. x No, I don´t.


10.1.2019
ČJ - Slabikář strana 24 je kompletní
      - přepis vět z tabule do sešitu (z tiskací podoby do psací)
      - písanka - str. 24
M - učebnice str. 71/1,5,6,7 - opakování sčítání a odčítání do 7
    - zavedení čísla 8 - strana 72 je kompletní
    - nácvik psaní číslice 8 - str. 73/cv.1
PRV - pracovní učebnice str. 30, 35 a 36
        - zima - zimní měsíce, počasí, sporty, změny v přírodě


9.1.2019
ČJ - Slabikář strana 23 je kompletní
      - diktát (písmenka, slova)
      - písanka - str. 23
M - učebnice str. 69 a 70 je hotová


8.1.2019
ČJ - Slabikář strana 22 je kompletní
      - společné čtení na koberci (pracovní sešit ke slabikáři - strana 9)
      - písanka - str. 22
M - učebnice str.68/3 a strana 69/1,2, str.71/2,3,4


7.1.2019
ČJ - pracovní sešit - strana 9
      - písanka str. 21
AJ - učebnice str. 56 a 57, pracovní sešit strana 50
      - nová slovní zásoba (a tiger, a dog, a cat, a bird, a mouse, a snake, an animal, a tail)


19.12.2018
ČJ  - slabikář str. 21
      - písanka - strana 20
M - "obchodníci" - projektová hodina


14.12.2018
ČJ  - pracovní sešit str. 8
      - písanka - strana 18
M - učebnice strana 67 je kompletní
    - slovní úlohy
    - didaktická hra v týmech - pamětné sčítání a odčítání do 7
AJ - učebnice str. 54, pracovní sešit strana 47-49
      - opakování učiva 6.lekce


13.12.2018
ČJ - Slabikář strana 19
      - společné čtení na koberci
      - písanka - strana 17
M - rozklad čísla 7
    - manipulační činnosti
    - učebnice strana 66 je kompletní
PRV - pracovní učebnice str. 34
         - téma "Vánoce" a jejich význam, tradice, zvyky


12.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 18
     - pracovní sešit ke slabikáři - str. 7 je kompletní
     - písanka - strana 16
M - učebnice strana 65 je kompletní, str.64/2 (1 řádek) a 67/3
    - "ZOO" - práce s mazací tabulkou na koberci (rozvoj logického myšlení, libovolné kombinace - hledání různých řešení k zadání...)


11.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 17
     - pracovní sešit str. 6 je kompletní
     - písanka - strana 15
M - učebnice strana 63 a 64/cv.1


10.12.2018
ČJ - slabikář - strana 16 je kompletní
      - písanka str. 14
AJ - učebnice str. 52 a 53, pracovní sešit strana 45, 46
      - Wash your face (hands, hair), brush your teeth/hair
      - cold x hot x warm


7.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 15
     - pracovní sešit str. 5
     - písanka - strana 10
M - učebnice strana 62
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6
AJ - učebnice str. 50 a 51, pracovní sešit strana 43 a 44
      - Can you see ...?


6.12.2018
ČJ - Slabikář strana 15
      - mazací tabulka: přepis věty (z tiskacího do psacího písma)
      - společné čtení na koberci
      - písanka - strana 9
M - slovní úlohy
    - učebnice strana 61 je kompletní
    - pracovní listy
PRV - pracovní učebnice str. 27 a 31
         - téma "Mikuláš" a mezilidské vztahy


5.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 14
      - písanka - strana 12
M - učebnice strana 61/cv. 6 a 9
   

4.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 13 je kompletní
     - písanka - strana 8
M - učebnice strana 60 je celá hotová
    - pětiminutovka do sešitu


3.12.2018
ČJ - slabikář - strana 12 je kompletní
      - písanka str. 7
AJ - učebnice str. 48 a 49, pracovní sešit strana 42
      - procvičování nové slovní zásoby  
   

30.11.2018
ČJ - Slabikář - dokončení strany 11 - společné čtení, práce s textem
     - písanka - strana 13
M - učebnice strana 59/cv.1
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6
    - pracovní list
    - "farma" - aktivita s mazací tabulkou na koberci
AJ - pracovní sešit strana 40 a 41
      - opakování učiva 5.lekce
      - seznámení s novou slovní zásobou 6.lekce (shampoo, soap, hairbrush, toothbrush, towel, duck)


29.11.2018
ČJ - Slabikář strana 11
      - diktát na písmena a slabiky
      - sešit Krasopis
      - písanka - str. 11 (strany 7 až 10 jsem přeskočila záměrně - vrátíme se k nim později, jakmile se s písmenkem "j" seznámíme také ve slabikáři)
M - sčítání a odčítání do 6
    - učebnice str. 59/cv. 2,3
    - práce v sešitě Školáček
PRV - pracovní učebnice str. 25 a 26
         - téma "U nás doma" - můj pokojíček a ostatní místnosti, domácí práce (jak pomáháme doma rodičům)


28.11.2018
ČJ - Slabikář - strana 10 je kompletní
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 4 je celá hotová
      - písanka - strana 6
M - odčítání v oboru do 6
    - učebnice strana 58 je kompletní


27.11.2018
ČJ - Slabikář - strana 9 je kompletní
      - cvičný diktát psacích písmenek na mazací tabulku
      - koberec - společné čtení ve slabikáři
      - písanka - str. 5
M - rozklad čísla 6
    - učebnice strana 57 je celá hotová, str.58/cv.3
    - pohybová didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6


26.11.2018
ČJ - slabikář - strana 8 je kompletní
      - písanka str. 3 a 4
AJ - učebnice str. 43 a 44, pracovní sešit strana 38-39
      - didaktická hra: How old are you? I´m (seven).   
      - nová slovíčka - a television, a radio


23.11.2018
ČJ - Slabikář - dokončení strany 7
     - společné čtení na koberci (slabikář po stranu 7, pracovní sešit str.3)
     - písanka (2.díl) - strana 2
M - učebnice str. 55 je kompletní, strana 56/cv.1
    - "pětiminutovka"do sešitu - pamětné sčítání a odčítání
AJ - učebnice str.42, pracovní sešit strana 37
      - opakování slovní zásoby na téma narozeniny
      - otázka Is it a (cake)? Yes. x No.
      - zeptáme se na věk How old are you? I´m (seven).


22.11.2018
ČJ - Slabikář strana 7
      - pracovní sešit str.3 - číst slova v dolní části strany
      - koberec - společné čtení
      - písanka - str. 24
M - numerizace do 10
    - učebnice str. 53 a 54
    - práce s mazací tabulkou - pamětné sčítání a odčítání do 5
    - didaktické hry na počítači
PRV - pracovní učebnice str. 22-24
         - diskuse na koberci na téma Rodina


16.11.2018
ČJ - procvičujeme písmenka z živé abecedy (velké a malé v tiskací podobě) - didaktické hry
     - písanka - strana 22 (stranu 20 a 21 jsme přeskočili záměrně a vrátíme se k nim příští týden)
M - učebnice str. 50/cv. 1,2,4,5
    - "Matematická stonožka" - pamětné sčítání a odčítání
    - pracovní list
AJ - opakování učiva 4.lekce - malý testík
      - lekce 5 - nová slovní zásoba na téma narozeniny ( a cake, a present, a badge, a balloon, a card, a candle)
      - učebnice str. 38 a 39, pracovní sešit strana 34


15.11.2018
ČJ - Slabikář - str. 4 je kompletní - procvičit čtení textu se symbolem balonku 1
      - pracovní sešit ke Slabikáři - strana 1
      - Písanka - strana 19
M - učebnice str. 49 je kompletní (cvičení 5 nestříháme, pouze očíslujeme)
 

14.11.2018
ČJ - už máme Slabikář - strana 3 (opakujeme písmenka z Živé abecedy - tiskací x písemná podoba)
      - sešit Krasopis
      - Písanka - strana 17
      - čtecí list
M - učebnice str. 48 je kompletní
    - "matematický had" - pamětné sčítání a odčítání, práce s mazací tabulkou
    - sešit M


13.11.2018
ČJ - opakujeme písmenka, slabiky, čteme jednoduchá slova
     - Živá abeceda - str. 48 a 49 jsou kompletní
      - Písanka - strana 11,12
      - nový čtecí list - společné hlasité čtení
M - učebnice str. 47 je celá doknčená, str. 48/cv.1,4
    - pamětné sčítání a odčítání do 5 - didaktické pohybové hry


12.11.2018
ČJ - Živá abeceda str. 46 a 47 je kompletní
      - Písanka strana 10
      - sešit ČJ
AJ - opakování učiva 4.lekce
      - put on x take off
      - učebnice str. 36 a 37, pracovní sešit strana 31-33


9.11.2018
ČJ - procvičujeme nové písmenko I,i
     - Živá abeceda - str. 45 je kompletní
      - Písanka - strana 9
M - učebnice str. 46 je celá doknčená, str. 47/cv.1,5
AJ - učebnice str. 34 a 35, pracovní sešit strana 29, 30


8.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 44 je kompletní (u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko I,i - velké zakroužkují červeně, malé modře)
      - koberec - didaktická hra a společné čtení (živá abeceda a čtecí list)
      - sešit ČJ
      - Písanka - strana 8
M - vyvození matematické operace odčítání
    - pamětné sčítání - didaktická hra ve skupinách
    - manipulační činnosti
    - učebnice strana 45 je hotová, str. 46/cv.1,2,3
PRV - sešit Školáček - pracovní list (opakování - stromy)
         - moje rodina


7.11.2018
CVČ Lyska - rukodělný výukový program


6.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 42 a 43 jsou kompletní
      - počáteční slabika ve slově - manipulační činnosti s kartičkami, práce ve dvojicích
      - Písanka - strana 18 (stranu 17 jsme záměrně přeskočili)
      - nový čtecí list
M - strany 43 a 44 jsou kompletní
    - práce na koberci s mazacími tabilkami - slovní úlohy


5.11.2018
ČJ - Živá abeceda str. 41 je kompletní
      - Písanka strana 16 (píšeme vše kromě poslední slabiky sí)
      - sešit ČJ
AJ - slovní zásoba - oblečení
      - spojení číslice, barvy a podstatného jména (two green cars...)
      - učebnice str. 32 a 33, pracovní sešit strana 27,28


2.11.2018
ČJ - zavedení nového písmene U,u
      - Živá abeceda - str. 40 je kompletní - u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko U,u - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - Písanka - strana 15
M - strana 42 je celá hotová, str. 44/cv.1,2,3
AJ - opakování učiva 3.lekce (hračky, barvy, množné číslo) - v pondělí malý testík
      - učebnice str. 30 a 31 - nová slovíčka (a hat, a T-shirt, a skirt, shoes, socks, trousers, a jumper)
      - pracovní sešit strana - 24 až 26


1.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 39 je kompletní
      - nový čtecí list
      - práce v sešitě ČJ
      - Písanka - strana 14
M - rozklad čísel
    - pamětné sčítání - didaktická hra ve skupinách
    - práce ve školním sešitě 
    - učebnice strana 41 je hotová
PRV - les a jeho význam (pro člověka, živočichy, přírodu)
         - pravidla správného chování při procházce do lesa
         - jehličnaté x listnaté stromy


31.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 38 je kompletní
      - manipulační činnost s nastříhanými písmenky
      - Písanka - str. 13 - strany 8-11 jsme přeskočili úmyslně, protože jsou na nich písmenka (i,u), která jsme se v Živé abecedě ještě neučili - k těmto stránkám se vrátíme dodatečně :-)
      - společné čtení z čtecího listu
M - Moje první psaní - nácvik psaní číslice 0 (strana 1)  
    - pamětné sčítání do 5 - didaktická hra na koberci
    - učebnice str. 39 je kompletní, strana 40/cv.1

24.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 35 je kompletní
      - práce ve skupinách - manipulační činnost s kartičkami (obrázek a slabika)
      - Školáček - pracovní list (první slabika slova)
      - společné čtení z čtecího listu
      - Písanka - strana 5
M - učebnice str.36 je celá hotová   
    - pamětné sčítání do 5 - didaktická hra
 

23.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 35/pouze cvičení se symbolem sovy: čteme jednotlivá písmenka, hledáme a kroužkujeme slova a s nimi tvoříme různé věty
      - manipulační činnost s nastříhanými písmenky (přiřazování tiskacích písmenek k psacím a skládání slov)
      - společné čtení z čtecího listu
      - Písanka - strana 4
M - číselná osa - znázornění sčítání 
    - Školáček - pracovní list
    - pamětné sčítání do 5 - rozklad čísla
    - učebnice - strany 34 a 35 jsou kompletní
  

18.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 32
      - vytleskávání slov na slabiky, jejich počet, krátké x dlouhé
      - určování první slabiky ve slově, vymýšlení slov na určitou slabiku (LE - letadlo, lepidlo, levandule...)
      - čtení písmen, slabik a prvních slov
      - pracovní list
      - Písanka 1 - strana 1
M - pracovní list
    - číselná osa - orientace, naznačení sčítání podle příkladu
    - pamětné sčítání do 5
    - učebnice - strana 33/cv. 6,7
    - didaktické hry
   

17.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 31
      - první písmeno/slabika ve slově
      - čtecí list
      - Moje první psaní - str. 34 a 35
M - číslice 5
    - pamětné sčítání do 5
    - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 5 je kromě 2 posledních řádků vše hotovo
    - didaktické hry
    - učebnice - strana 32/1 (nepíšeme řádek s prasátkem a dortem) a str. 33/cv. 3,4

16.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 29 a 30 jsou kompletní
      - manipulační činnosti s písmenky
      - nový čtecí list
      - Moje první psaní - str. 32 a 33
M - číslice 5
    - matematický diktát - pamětné sčítání, zápis výsledků na mazací tabulku
    - nácvik psaní číslice 5 - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 5 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - strana 31 je hotová


15.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 28 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko S,s - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - didaktické hry
      - Moje první psaní - strany 30 a 31 jsou hotové
AJ - opakování fráze How many... a slovní zásoby 2.lekce - příští hodinu AJ malý testík
     - učebnice str. 20 a 21, pracovní sešit strana 18
     - nová slovíčka (a plane, a doll, a train, a car, a guitar, a drum, a ball)


12.10.2018
ČJ - Živá abeceda strana 27 je kompletní - pozor na cvičení se symbolem červené pastelky: děti si přečtou všechny slabiky a potom vybarví stejnou barvou všechna políčka, která se stejně čtou (př. la, LA, La - vše je jednou barvou)
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice strana 18, pracovní sešit str. 15 - 17
     - čísla 1 až 10
     - množné číslo: one pencil - two pencils
     - otázka na počet: How many (books)?
M - učebnice - str. 28/cv.1 a strana 30 je kompletní


11.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 25 a 26 jsou kompletní
      - Moje první psaní - str. 28 a 29
      - pracovní list
M - číslice 4 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 4 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - str. 29 je hotová
    - tvorba slovních úloh a zápis příkladů na sčítání
PRV - stromy (rozdíl strom x keř, listnaté x jehličnaté stromy, jejich význam v životě člověka)
         - poznávání podle plodů, listů na školní zahradě


10.10.2018
ČJ - nové písmenko E
      - čtecí list ze včerejšího dne - čteme řádek slov a písmenka pod nimi
      - Živá abeceda - strana 24 je kompletní (v říkance hledáme a barevně kroužkujeme E,e jako obvykle)
      - Moje první psaní - str. 27 je hotová
M - procvičení psaní číslice 3
    - manipulační činnosti - zavedení sčítání, slovní úlohy
    - učebnice str. 26/cv. 1 a strana 27 je kompletní


9.10.2018
ČJ - procvičujeme analýzu a syntézu slov (rozklad na hlásky)
      - skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - nový čtecí list - pouze horní polovina
      - Živá abeceda - strana 23 je kompletní
      - Moje první psaní - str. 26 - nejprve objet několikrát jen prstíkem po papíře zelenou předlohu a potom každý velký předtečkovaný "bič" obtáhnout tužkou alespoň 3krát , na straně 27/ 4 řádky
M - číslice 3 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - strana 3 je kompletní (na posledním řádku nepíšeme nulu, ale střídáme číslice 2 a 3)
    - geometrické tvary - učebnice strana 25 je kompletní


8.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 22 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem tužky děti hledají písmenko L,l - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - Moje první psaní - strany 24 a 25 jsou celé hotové
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice str. 16 a 17, pracovní sešit strana 13 a 14
     - čísla 1 až 10 - nejen v číselné řadě, ale i jednotlivě na přeskáčku
    

4.10.2018
ČJ - procvičujeme nové písmenko L, skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - Živá abeceda - strana 21
      - Moje první psaní - na str. 25 řádek 1,4,7 a jeden libovolný na téže straně - pohyb směrem dolů
M - číslice 2
    - zavedení znaménka +, tvorba jednoduchých slovních úloh a matematický zápis příkladu
    - učebnice str. 23/cvičení 1 a strana 24 je kompletní


3.10.2018
ČJ - písmenko L, l
      - nový čtecí list
      - Živá abeceda - strana 20
      - Moje první psaní - strana 24 - 3 řádky
M - číslice 2 - Moje první psaní ze zadní strany - strana 2 je kompletní (na posledním řádku střídáme pouze číslice 1 a 2, nulu ještě nepíšeme)
    - geometrické tvary - didaktická hra
    - učebnice str. 25/1,2,3 a 6
  

2.10.2018
ČJ - procvičujeme písmenka M a A - pracovní list
      - trénujeme skládání a rozklad slabik - manipulace s kartičkami písmenek
      - Živá abeceda - strana 19
      - tvorba otázek, intonace v hlase
      - Moje první psaní - strana 23
M - orientace na číselné ose
    - geometrické tvary
    - manipulační činnosti - skládání prostorových obrazců
    - učebnice str. 21 a 22 jsou kompletní
  

26.9.2018
ČJ - učíme se nové písmeno A - procvičujeme tiskací velkou i malou podobu, dlouhé i krátké
      - Živá abeceda - strana 16 je kompletní: u cvičení s papouškem děti v básničce zakroužkují A,Á - červenou pastelkou, a,á - modře
      - Moje první psaní - strana 19 a ze zadní strany tohoto sešitu je "Psaní číslic" - na straně 1 procvičujeme pouze číslici 1
M - číslice 1 - učebnice str. 19 - pouze cvičení 1
    - sezámení s číselnou osou - uč. strana 20/cv.1


18.9.2018
ČJ - procvičujeme slabikování slov - rozlišujeme dlouhou a krátkou slabiku, pracovní list
      - Moje první psaní - strana 12 a 13
M - prostorová orientace - hned před, za, poslední, první, vlevo x vpravo
    - učebnice str. 13 a 14 (vše kompletní kromě vystřihování), manipulace s různými předměty a kartami


17.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 11 - procvičování slabik
      - Moje první psaní - strana 11
AJ - učebnice str. 8 a 9, pracovní sešit strana 5, 6
     - Who's this? It's ...  


14.9.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 10 - procvičování dělení slov do slabik (dlouhá a krátká slabika), počáteční hláska ve slově
      - Moje první psaní - strana 10
M - strana 12 je kompletní
AJ - učebnice str. 6 a 7, pracovní sešit strana 3 a 4
      - Hello x goodbye, Come in!


10.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 4 a 5 - kompletní
AJ - Hello, What's your name? I'm...
     - Mum, dad, Polly, Jack, Daisy, Otto